Tag: pallet gỗ 2 hướng nâng

Pallet gỗ mã 2W1500

Mã: 2W1500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 1500 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 2N500

Mã: 2N500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1000 x 1000 x 120 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 500 KG Số hướng nâng 2  Khoảng cách nan gỗ 35 Định dạng Dài Rộng  Cao Số lượng...

Pallet gỗ mã 2W3500

Mẫu: 2W3500 Đơn vị mm Kích thước tham khảo 1000 x 900 x 110 Chất liệu Gỗ keo Tải trọng 3500 KG Số hướng nâng 2 ways Khoảng cách nan gỗ 85 Định dạng Dài Rộng...

Pallet gỗ mã 2W2000

Mã: 2W2000 Đơn vị mm Kích thước 1100 x 1100 x 130 Chất liệu Gỗ keo Đơn vị 2000 KG Số hướng nâng 2 Khoảng cách nan gỗ 43 Định dạng Dài Rộng Cao Số lượng Top Dec...